Ydelser PIHL INKLUSIVE tilbyder konsulentydelser på det sociale område – bl.a. indenfor følgende områder:
 • Projektledelse og Proceskonsultation

  PIHL INKLUSIVE yder målrettet støtte til udvikling af særlige indsatser og områder, fx udvikling og opkvalificering af hjælp til unge, ramt af psykiske vanskeligheder og samtidigt problematisk brug af rusmidler i UngeAlliancen.

   

  Her er jeg som projektleder med til at facilitere og styre UngeAlliancens arbejde i tre overordnede spor: Det politisk spor, der forsøger at påvirke politikere og beslutningstagere, Udviklings- og videns sporet, der igangsætter eller understøtter igangsættelse af konkrete videns- eller udviklingsprojekter, samt Formidlingssporet, der gennem debatartikler, oplæg på konferencer, dokumentation og rapportskrivning formidler UngeAlliancens arbejde og anbefalinger.

   

  Eksempler:

     Projektleder i UngeAlliancen, støttet af Helsefonden

     Projektkoordinator i UNG Rusmidler for Socialstyrelsen

     Proceskonsulent og VISO-specialist ift. tværfagligt samarbejde om kriminalitetsforebyggende indsatser i en række kommuner landet over, bl.a. Hillerød, Kerteminde, Ringsted, Thisted, Varde kommuner

     Proceskonsulent ift. indsatser overfor unge, der bruger rusmidler, i en lang række kommuner og institutioner landet over, bl.a. for Socialstyrelsen

     Proceskonsulent i 2 år på hashprojektet Horizont i Hillerød Kommune

     Facilitator på møder og temadage for Lænke-ambulatorierne i Danmark i årene 2005-2013

     Proceskonsultativ støtte i større udviklingsprocesser for Stofrådgivningen i årene 2005-2013

 • Planlægning og styring af større landsdækkende konferencer og målrettede temadage

  PIHL INKLUSIVE tilbyder hjælp til planlægning og gennemførelse af større konferencer, arbejdsseminarer og lignende processer. Det kan fx være hjælp til at opstille mål for konferencen, booke oplægsholdere, finde konferencested og anden praktisk planlægning, sparring og coaching af medarbejdere forud for afholdelse af konferencen samt styring af selve konferencen, fx som moderator.

   

  Arbejdet foregår i en tæt dialog og samarbejde med kunden. Det skal være kundens konference, ikke den eksterne konsulents.

   

  Eksempler:

     Planlægning af seminar og internat målrettet læringskonsulenter for Undervisningsministeret, 2014

     Konference 'Perspektiver på unge og rusmidler: Dilemmaer, paradokser og muligheder' for Unges Misbrug, Socialstyrelsen, 2012

     Netværksdage for ungebehandlere på misbrugsområdet, 2011-2012

    Konference 'Human Trafficking – a complex reality' for Center Mod Menneskehandel, 2010

    Konference 'Faglighed og metoder i håndteringen af unges brug af rusmidler' for Unges Misbrug, under Socialstyrelsen, 2009

 • Metode- og kompetenceudvikling

  I større udviklingsprojekter tager PIHL INKLUSIVE kritisk og konstruktivt fat på et særligt område af arbejdet med socialt udsatte børn og unge. Enten for at forbedre metoder og processer i det sociale arbejde eller for at styrke medarbejdernes kompetencer på området. Ofte begge dele.

   

  PIHL INKLUSIVE står for at planlægge og gennemføre det overordnede forløb – fx i form af faglige input, arbejdsseminarer og projektarbejde – samt støtter og coacher de involverede ledere og medarbejdere undervejs. Som afslutning kan erfaringerne formidles videre til andre, der arbejder med området – i form af rapport, artikler, håndbog, konferencer, seminarer e.l.

   

  Eksempler:

     Udvikling af rådgivnings- og behandlingsindsatser til unge med rusmiddelproblemer i UNG Rusmidler

  Undervisnings- og kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere 15 mindre kommuner, med udgangspunkt i de to modeller U-turn og U18, for Socialstyrelsen.

   

     Forløb om unge og rusmidler i udvalgte kommuner

  Metode- og kompetenceudviklingsforløb i udvalgte kommuner for ”Unges Misbrug” under Socialstyrelsen. Målet var at udvikle og styrke en fælles forståelse blandt ungemedarbejderne om unge og rusmidler med udgangspunkt i eksisterende viden, ungemedarbejdernes erfaringer og de konkrete forhold i den enkelte kommune, samt at kvalificere indsatsen overfor unge med et (begyndende) problematisk forbrug af rusmidler.

   

     Døgnanbragte unge og rusmidler

  Toårigt metode- og kompetenceudviklingsprojekt for ni døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Projektet blev finansieret af Egmont Fonden og Helsefonden og gennemført i partnerskab med SPUK og Stofrådgivningen. Projektet blev gentaget i mindre målestok i 2010, hvor i alt 12 anbringelsessteder fra hele landet deltog i DUR 2.0.

   

  Læs mere om projektet og download håndbog og øvrigt materiale fra projektet her.

 • Evalueringer, der kan bruges

  Evalueringer giver mest mening, hvis de ikke blot skal dokumentere resultater, når et udviklingsprojekt er afsluttet, men også er med til at udvikle og styrke arbejdet undervejs. Derfor går PIHL INKLUSIVE helst tidligt ind i de projekter, der skal evalueres, og sætter fokus på evalueringens løbende bidrag til udviklingsarbejdet.

   

  PIHL INKLUSIVE kan som et led i forarbejdet rådgive om projektstyring eller hjælpe med at udarbejde redskaber til at dokumentere den løbende indsats i udviklingsarbejdet.

   

  PIHL INKLUSIVE trækker på såvel kvalitative som kvantitative metoder i evalueringsarbejdet og har bl.a. stor erfaring i at interviewe udsatte børn og unge samt pårørende – både enkeltvis og i større grupper.

   

  Eksempler:

     Evaluering af KUUltur- og Komptenceudvikling for institutionssamarbejdet – for KUU Hovedstaden – Bornholm

     Projekt PS – et åbent anonym tilbud til elever på de københavnske produktionsskoler – for Produktionsskolen k-u-b-a, Den Økologiske Produktionsskole, Produktionsskolen på Høffdingsvej og AFUK

     Hashgrupper på ungdomsuddannelser – for U-turn, Københavns Kommune

     Assistentprojektet – for Pigegruppen, Københavns Kommune

 • Oplæg og undervisning

  PIHL INKLUSIVE underviser og holder oplæg om arbejdet med socialt udsatte unge, især om unge og rusmidler. Oplæg og undervisning tager udgangspunkt i forskning og erfaringer fra praksis og vil lægge op til konstruktiv dialog med deltagerne, bl.a. gennem øvelser og udfordrende spørgsmål, således at deltagernes egne erfaringer også kan komme i spil.

   

  Eksempler:

     Temadag/workshop om holdninger og erfaringers betydning for vores tilgang til unge, der bruger rusmidler. Temadag er afholdt i en lang række kommuner og institutioner landet over.

     Oplæg om unges brug af rusmidler på landsdækkende konference, afholdt af Unges Misbrug under Socialstyrelsen. Se oplæg og læs mere om konferencen her.

     Undervisning unge og rusmidler generelt, bl.a. på Børn- og ungediplom, UC Lillebælt.

 • Skriftlig konsulentbistand

  PIHL INKLUSIVE hjælper kunder med at udarbejde større skriftlige oplæg, fx rapporter, vidensopsamlinger og/eller inspirationshæfter. Som led i forløbet kan PIHL INKLUSIVE fx planlægge og styre idéseminarer og indsamle relevant viden.

   

  Eksempler:

     Forældregrupper – inddragelse af forældre, når unge udfordres af rusmidler – inspirations- og metodehæfte for U-turn

     Revideret udgave af Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet – inspirations- og metodehæfte for VISO

     Forslag til pejlemærker og indsatsområder – Unge ramt af hjemløshed  – vidensindsamling og analyse for en række fonde

     Åben Anonym Rådgivning til unge med rusmiddelproblemer – inspirations- og metodehæfte for U-turn

 

PIHL INKLUSIVE  ·  Susanne Pihl Hansen  ·  Lindevej 13  ·  3500 Værløse  ·  T: 20 76 96 17  ·  E: susanne@pihl-inklusive.dk ·  CVR: 29 01 36 59

 

Copyright 2022. All Rights Reserved